มาร่วมลงชื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศิษย์เก่าชาวพระนคร

ศิษย์เก่าราชมงคลพระนครแยกตามคณะ

ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6,729

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8.49%
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

7,101

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
15.45%
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

2,854

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
23.41%
คณะบริหารธุรกิจ

25,132

คณะบริหารธุรกิจ
8.95%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,305

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17.16%
คณะวิศวกรรมศาสตร์

9,107

คณะวิศวกรรมศาสตร์
12.01%
คณะศิลปศาสตร์

2,876

คณะศิลปศาสตร์
21.04%
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

1,457

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
12.08%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1,550

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
12.65%

ศิษย์เก่า

ปี

คณะ

วิทยาเขต