คำแนะนำและช่องทางการร้องเรียน

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนจรรยาบรรณ วินัย ทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากร นักศึกษา โดยได้กำหนดช่องทาง การร้องเรียนไว้ ๔ ช่องทาง ดังนี้

               ๑. ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx

               ๒. ช่องทางการร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน (ตู้แดง) บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

               ๓. ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรง (งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล) โทร ๐๒-๖๖๕-๓๗๔๓

               ๔. ช่องทางการร้องเรียนเป็นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ผ่านทางระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

               ในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น

               ๑. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา

               ๒. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

               ๓. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด

               ๔. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลา ที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร

               ๕. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ มหาวิทยาลัย อาจไม่รับหรือ    ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

               ๖. ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ ก็โปรดระบุให้ชัดเจนด้วย

               ๗. มหาวิทยาลัยมอบกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน