ปี Not filtered
ประเภท Not filtered
สถานะการร้องเรียน Not filtered
ผลการดำเนินการ Not filtered
รายละเอียดการร้องเรียน Not filtered
วันที่ร้องเรียน Not filtered
101การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รับเรื่องของการฝึกงานห่วยแตกมากครับ ไม่มีการแจ้ง นศ ไม่มีการบอกรายละเอียด ทำงานช้ามากครับ ภาระหนักที่ นศ ต้องออกไปหาที่ฝึกงานเองและดำเนินเรื่องเองภายในเวลา 1 เดือน แล้วเวลาที่มีอยู่เจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่ครับ2/11/2016
103การจัดซื้อจัดจ้างไม่รับพิจารณา วันนี้พาหลานไปสอบสัมภาษณ์ที่มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือแล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าที่นี้มันไม่เหมือนมหาลัยเลยมันเหมือนสุ่มโจรมากกว่าหลานฉันอยู่ดีๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยพึงมาครั้งแรกทำไมต้องไปเช็คหลานฉันด้วยหรือที่นี้รับเฉพาะคนที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือค่ะฉันจะได้เอาหลานฉันไปเรียนที่อื่นอย่ามีเลยวิศวะค่ะ3/27/2016
104การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง ดิฉันเป็นผู้ปกครองนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสคร์ ปี3 ได้รับแจ้งเรื่องทราบค่าลงทะเบียนประมาณกลางเดือนแต่ไม่ทราบรายละเอียด จนวันนี้ได้รับแจ้งว่าให้จ่ายภายในวันอาทิตย์นี้ ไม่ทราบว่าทำไมแจ้งกระชั้นชืดขนาดนี้ มหาวิมยาลัยไม่ไม่การวางแผนงานหรืออย่างไรค่ะ ควรจะแจ้งล่วงหน้าปนะมาณสองอาทิตไช่หรือค่ะ กรุณาทำงานให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าเป็นการทำงานของผู้มีสติปัญญาจะขอบพนะคุณค่ะ5/31/2016
105การจัดซื้อจัดจ้างยุติเรื่อง พฤติกรรมของรุ่นพี่ มีการใช้คำพูดเชิงบังคับกดดัน ให้รุ่นน้องทำตาม ละเมิดสิทธิ์ของรุ่นน้อง ยึดเครื่องมือสื่อสาร ค้นกระเป๋าสัมภาระ บังคับให้อยู่เลยเวลาที่ได้เเจ้งไว้8/3/2016
106การสอน/การวัดผลการศึกษายุติเรื่อง อยากให้ภาคสมทบมีการปรับเวลาเรียนจาก 17.00 น. เป็น 18.00 น. หรือ 19.00 น. เนื่องจากภาคสมทบเป็นหลักสูตรสำหรับคนทำงาน อนึ่ในปัจจุบันบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่เลิกงาน 17.00 - 18.00 น. แทบทั้งสิ้นทำให้นักศึกษามาเรียนไม่ทัน และส่งผลให้มีนักศึกษาเข้ามาสมัครน้อยอีกทั้งยังปิดโอกาสนักศึกษาบางส่วนที่ขาดแคลนรายได้ต้องทำงานส่งตัวเองเรียน รวมถึงในส่วนของภาคสมทบจึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ8/9/2016
107การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง ขอเพิ่มเติมจากข้อร้องเรียนที่ได้แจ้งไปนะครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่คณะด้วยครับเนื่องจากนักศึกษา ภาคสมทบ เป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่จึงทำให้ไม่สามารถไปในเวลาปกติได้ นอกเหนือจากที่ล่นเวลาเรียนมาเรียนตอน 18.00 หรือ 19.00 น. แล้ว ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คณะอยู ่ประจำเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาด้วยครับ ขอบคุณครับ8/10/2016
108การจัดซื้อจัดจ้างยุติเรื่อง จัดตารางให้พวกตัวเองเกินโหลดตลอดทุกเทอม8/10/2016
109การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง เนื่องด้วย กระผม นาย ก. (นามมมุติ) ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นตัวแทนกรรมการบริษัท มาร์ค อัพ จำกัด ขอร้องเรียนต่อ ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการจ่ายเงิน ว่าจ้างจัดกิจกรรมโครงการ Start UP SME 2016 ณ ห้องประชุมอาภามงคล สถานที่ วิทยาเขตพาณิชย์พระนคร ระยะเวลางานวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ได้รับการติดต่อ ให้ดำเนินการจัดพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุตกแต่งสถานที่ ร่วมถึงการเช่าบูธนิทรรศการโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยติดตั้งวันที่ 24/3/59 และเก็บงานวันที่ 27/3/2559 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้โอกาสและได้ให้ความไว้ใจในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นอย่างเรียบร้อย หัวข้อร้องเรียนมีดังนี้ 1. การติดตามเรื่องเอกสารการวางบิล จัดจ้าง เป็นไปอย่างล่าช้า มีการออกเอกสารใหม่ แก้ไขจำนวนมากกว่า 2 ชุด โดยใช้ระยะเวลามากกว่า 120 วันที่ปรับเปลี่ยนไปมา ทางบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตในการให้เครดิตการค้า โดยชำระภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากตรวจรับงานแล้ว : โดยทราบเรื่องตอนหลังจากงานเสร็จแล้วว่าเป็นเงินนอกโครงการของทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องใช้ระยะเวลารอคอย ซึ่งไม่ทราบวัน เวลาที่ขัดเจน 2. ทางกระผม ได้สอบถามและติดตามเรื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 120 วัน ซึ่งล่วงเลยเข้าสู่ 150 วัน และไม่สามารถรับรู้ได้ถึงขั้นตอนการทำงาน ที่เอกสารผ่านขั้นตอนใดไปบ้างแล้ว รวมถึงระยเวลาที่แน่ขัดของเอกสารที่จะไปถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ เหมือนไม่มีผู้รับผิดชอบที่แน่ชัด 3. การทำหน้าที่ประสานงานหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถติดตามเรื่องได้อย่างเป็นระบบ และไม่มีขั้นตอนในการะบวนกาสอบถามที่แน่ชัดได้ นอกเหนือจากผู้ที่ติดต่อเจรจาไว้เท่านั้น ทั้งนี้ทางกรรมการบริษัทฯ ให้กระผมรับผิดชอบเป็นผู้ติดตาม โดยกระผมได้ติดตามไปในหลายหน่วยงาน คือ ผู้ติดต่อจ้างงาน หน่วยงานพัสดุ กองคลัง ฯลฯ ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเรื่องในแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนในการทำเอกสารที่แน่ชัดอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่าน พิจารณาตรวจสอบ อย่างไรบ้าง 4. เรื่องการแจ้งผลการชำระเงิน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ยังไม่สามารถติดต่อกลับมาถึงการเบิกจ่ายเงินที่ทาง บริษัทฯได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ ซึ่งระยเวลาจะเข้าสู่ 150 วัน อีกทั้งบริษัทต้องแบกรับภาระ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งยังไม่สามารถติดตามเก็บเงินจากโครงการต่างๆ ที่ได้ทำผลงานให้กับทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น กระผมจึงได้ส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวมา เข้าสู่ทางระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครในขั้นต้นก่อน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ และติดต่อกลับจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ ต่อการร้องเรียนในครั้งนี้ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง8/23/2016
110การจัดซื้อจัดจ้างยุติเรื่อง เรื่อง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากเกินไปทำให้นักศึกมีเวลาเรียนไม่พอ อาจารย์บางท่านสอนไม่จบคลาส ทำให้นักศึกษาต้องเรียนในวันหยุดแทน และมีระยะเวลาเรียนยืดออกไปจากที่ตารางเรียนกำหนดไว้ นักศึกษาบางคนเป็นเด็กตจว. ช่วงวันหยุดต่อเนื่องพ่อแม่ก็อยากให้ลูกๆกลับบ้านไปหาบ้าง แต่ต้องติดเวลาเรียนไม่พอเพราะอาจารย์นัดสอนเพิ่มในวันหยุด และยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองอีกด้วย จึงอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาช่วยลดและเลือกกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีและไม่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษาด้วยคะ9/3/2016
111การจัดซื้อจัดจ้างยุติเรื่อง อยากทราบว่าทำไมไม่ให้นำรถมาจอดในมหาลัยค่ะคือหนูเรียนภาคค่ำหนูกลับบ้านลำบากจะให้ไปจอดริมคลองมันมืดมากแล้วหนูจะเดินไปเอารถคนเดียวยังไงมันอันตรายเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบซึ่งช่วงค่ำก็มีรถมาจอดในมหาลัยไม่กี่คันเพราะอาจารย์กลับเกือบหมดแล้ว10/13/2016
112การสอน/การวัดผลการศึกษายุติเรื่อง สอบถามผลข้อร้องเรียนเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนของภาคสมทบว่าผลการประชุมของคณะกรรมการผลเป็นอย่างไรบ้างครับ มี Action อย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ11/4/2016
113การจัดซื้อจัดจ้างยุติเรื่อง https://www.facebook.com/yegyb.kukkuk โกงการซื้อขายของและด่าพ่อแม่โรงเรียนของผม อย่าให้เค้าได้เรียนเลยครับมีหลักฐานการพิม11/5/2016
114การจัดซื้อจัดจ้างยุติเรื่อง สอบถามความคืบหน้าเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนของภาคสมทบครับ ขอบคุณครับ11/7/2016
115การจัดซื้อจัดจ้างยุติเรื่อง http://www.matichon.co.th/news/352706 จากข่าวนี้ เป็นนักศึกษาของราชมงคลพระนครเหนือใช่หรือไม่ มีลูกหลานคงต้องเมินสถานศึกษาแห่งนี้เพราะ อาจารย์ปล่อยให้เกิดขี้น เป็นเรื่องต่ำทรามอย่างมาก11/8/2016
116การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ติดตามเรื่อง ขออุทธรณ์คำสั่งที่ 478/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้รับเงินตอบแทนรายเดือน โดยส่งหนังสือถึง ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ผ่าน คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 จนถึงปัจจุบัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ยังไม่มีการแจ้งกลับมาถึงความก้าวหน้าของเรื่องดังกล่าว1/20/2017
117การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ กระผมได้มีการร้องเรียน ตั้งแต่ 20 ม.ค. 2560 จนถึง 30 ม.ค. 2560 เป็นเวลา 10 วัน แต่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้ดำเนินการและแจ้งข้อมูลกลับให้กระผมรับทราบ1/31/2017
118การสอน/การวัดผลการศึกษายุติเรื่อง เนื่องด้วยเรื่อง ย้ายการเรียนการสอนทั้งที่ตารางของดิฉันมีเรียนตามปกติ โดยที่ไม่ได้แจ้งที่ตัวดิฉันเลย แล้วยังมากล่าวโทษว่าดิฉันว่าไม่สนใจในการเรียนการสอน ดิฉันเคยติดเอฟวิชานี้มาแล้ว 1 ครั้งโดยที่ตัวผู้สอนเองเรียกไปคุยเป็นการส่วนตัวโดยแจ้งว่า ไม่ชอบที่ตัวดิฉันโดยไม่มีเหตุผล จึงไม่ให้เข้าสอบ ดิฉันไม่รู้ว่าสามารถร้องเรียนได้จึงปล่อยเลยมาจนถึงตอนนี้ เมื่อลงเรียนใหม่นายวิเชียร มหาวัน ก็ยังคงบีบดิฉันเหมือนเดิม โดยย้ายวันสอนไปทับกับตารางเรียนดิฉัน กักตัวนักศึกษาให้อยู่ล่วงเลยเวลาเรียนโดยใช้เหตุผลว่าต้องทำงานตามที่สั่งให้เส็ด ซึ่งเวลาล่วงเลยจน 3-4 ทุ่ม ซึ่งเป็นเวลาที่เดินทางกลับไม่สะดวก ซึ่งวิชาที่ดิฉันลงคือ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 ซึ่งหากดิฉันไม่ผ่านในเทอมนี้ ดิฉันก็ไม่สามารถจบในซัมเมอร์ได้ เนื่องจากมีตัวต่อที่ดิฉันตั้งใจจะลงซัมเซอร์ และก่อนหน้านี้ดิฉันได้สอบถามอาจารผู้สอนแล้วว่า หากไม่ผ่านในรายวิชานี้อีก จะได้เปิดในรายวิชานี้ซัมเมอร์ได้ไหม อาจารผู้สอนบอกว่าไม่เปิดให้ ให้ไปรอเรียนพร้อมน้องอย่างเดียว ซึ่งดิฉันมีภาระหน้าที่ ที่ต้องการเรียนจบให้เร็วที่สุด โดยดิฉันสอบถามและติดตามการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยอาจารย์ ก. (นามสมมุติ) เป็นอาจารที่ปรึกษาในปีการศึกษาของดิฉัน ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรดิฉันเลย เพราะบางทีมาเรียนอาจารผู้สอนยังยืนยันว่าไม่ได้มาเรียน เพราะย้ายวันสอนเอง พอย้ายวันสอนก็ให้นักศึกษาสอบโดยที่ดิฉันไม่สามารถไปเรียนได้เพราะติดวิชาที่ลงเรียนปกติ และไม่ให้สอบนอกเวลาใดใดทั้งสิ้น ดิฉันจึงไม่มีทางออก และกดดันตัวเองมาก เพราะทางบ้านก็กดดันมาอีกเหมือนกัน ดิฉันไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรแล้ว เพราะดิฉันมั่นใจเลยว่าในเทอมนี้ตัวเองฉันเองคงติดเอฟอีกเช่นเคย โดยที่ไม่รู้ว่าตัวดิฉันทำอะไรผิด จึงขอความกรุณาพิจารณาการกระทำ และให้ความเป้นธรรมกับดิฉันหน่อยค่ะ เคยคิดที่จะเลิกเรียนไปเลย แต่อีกใจก็เสียดายที่จะจบแล้วไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจ ขอบคุณค่ะ2/2/2017
123การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาวยุติเรื่อง ได้รู้จักกับนาย ก. (นามสมมุติ) ทาง App Beetalk ได้พูดคุยกันสนุกสนานจากนั้นจึงได้นัดพบปะ ทานข้าวดื่มเหล้า จากนั้นจึงเกิดความเมาไม่มีสติ ทางนาย ก. จึงอาศัยมาส่งถึงหอ นาย ก. อาศัยจังหวะนั้นได้ข่มขืน และทางเราก็มีสามีอยู่แล้ว ได้ร้องขอให้นาย ก. ยุติ แต่นาย ก. ไม่ยอมจึงเกิดเรื่องบาดหมางต่อกัน6/14/2017
124การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง อยากสอบถามว่าที่จอดรถ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช มีเจ้าหน้าที่วัด เก็บเงินที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ (บริเวณทางเข้าอาคารเรื่อนปัญญา)ด้วยหรือ แล้วแบบนี้นักศึกษาไปเรียนก็เก็บหมด แล้วจะไปจอดรถที่ไหน11/7/2017
125เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง ตามที่ชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกำหนดการ กติกา และกิจกรรมวันที่จัดประกวด ได้มีข้อผิดพลาด และคำถามเกิดขึ้นมากมาย ที่ยังไม่ได้รับคำตอบและการแก้ไข และมีอีก 1 ประเด็นที่ดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากและควรชี้แจงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคือ ประเด็นว่า รายชื่อวงที่เข้ารอบ 1 ใน 8 วง ไม่มีในรายชื่อที่ประกาศตอนก่อนประกวด ซึ่งประกาศระบุชัดเจนว่าไม่รับวงนอกเหนือจากที่ประกาศนี้และไม่รับใบสมัครหน้างาน และมีหลายคนสอบถามมาถึงประเด็นนี้ แต่ทางชมรมก็เลือกที่จะเงียบและไม่ชี้แจง มันแสดงถึงความไม่โปร่งใสของการแข่งขันนะคะ และทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันด้วย ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ และนานมากแล้วที่ไม่ได้กลับมา รร (ขออนุญาติเรียกว่า รร นะคะ เพราะ เรียนตั้งแต่สมัยเป็นสถาบันเทคโนโลยี ฯ พณิชยการพระนคร ปวช- ป.ตรี) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเพจของชมรมนะคะ และมีบางข้อความก็ถูกลบไปแล้วค่ะ https://www.facebook.com/busmusicclub/ ชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร - Home | Facebook www.facebook.com ชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร. 536 likes. Musician/Band และครั้งแรกที่เดินเข้ามาโดยพาน้องมาประกวด คือเห็น นศ.กลุ่มนึงพร้อมควันลอย เยอะมาก ภาพที่เห็นคือ นศ.ชาย 4-5 คนนั่งม้าหินตรงศาลาแดงกำลังสูบบุหรี่แบบไม่เหมาะสมเลย เนื่องจากคิดว่าสถานศึกษาน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นะคะ หรือควรจะสูบในที่ที่ลับตากว่านี้ ซึ่งในวันนั้นมีเยาวชนมากมายเข้ามาใน พณิชยการพระนคร ซึ่งก็ควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้อง ที่มาแข่งขันด้วยซ้ำ เพราะรุ่นดิฉันมีแต่ห่วงภาพลักษณ์สถาบัน ไม่เคยทำลายสถาบันตัวเองแบบนี้ค่ะ จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาอาจารย์ช่วยหาคำตอบและชี้แจงให้กับผู้เข้าแข่งขัันที่รู้สึกแบบเดียวกับดิฉันทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของสถาบันที่มีมายาวนานค่ะ และดิฉันเรียนที่นี่ จบการตลาด อาจารย์ก็สอนเองว่า แม้แต่เสียงเดียวที่เราทำเสีย ก็อาจทำให้กระจายได้ในวงกว้าง อันนี้ไม่เกี่ยวกับผลการตัดสินนะคะ ขอย้ำค่ะ และเท่าที่อ่านทุกคนยอมรับในคำตัดสินค่ะ จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ12/12/2017
126การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาวยุติเรื่อง สวัสดี นาย ก. (นามสมมุติ) ผมในนามคนที่อาจารย์รู้จักผมและผมรู้จักอาจารย์ ผมมีคำถามดังนี้ 1. ผมขอบอกสัักเรื่อง ในเรื่องของการเหยียดเพศ ซึ่งคิดว่า ในโลกนี้ มีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น อาจารย์ไม่ต้องเหยียดเพศการเป็นอาจารย์ด้วยกัน 2. เรื่องของการหูเบา ฟังความข้างเดียว จนทำให้อาจารย์หลายๆ ท่านในคณะบริหารธุรกิจ อยู่ไม่ได้ จนทำให้อาจารย์เหล่านั้น ลาออก เพราะจากความหูเบาของอาจารย์เองนั้นละ ทำให้จึงต้องเสียอาจารย์ที่เก่งและทรงคุณวุฒิไปหลายท่าน 3. ในเรื่องของความใคร่ ความเจ้าชู้ ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง ที่มีชื่อย่อจริง คือ อาจารย์ชื่อย่อ น. นามสกุล ก. มีความสัมพันธ์เชิงชู้ชาย (ไม่ใช่เชิงชู้สาว) กับ อาจารย์ ชื่อย่อ ส. นามสกุล ว. เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ตนเองได้เป็นใหญ่ในสาขา.... ผมขอความกรุณาให้ลาออกจากการเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลพระนคร เพื่อจะให้ พณิชย์พระนคร สูงขึ้นกว่านี้ ผมรู้สึกเสียดายและเสียความรู่้สึกอะไรหลายๆ นะครับ ปล. การจบ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคุณนั้น เป็นมหาวิทยาลัยไม่ดัง เป็นมหาวิทยาลัยห้องแถว ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในประเทศไทย หลายๆ ที่ ยังมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สูงกว่าที่คุณจบด้วยซ้ำ ดังนั้น คุณอย่าถือตนเองว่า คุณเก่งหรืออวดดี และผมก็สงสารเด็กนักศึกษาที่นี้จริงๆ1/12/2018
127การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาวยุติเรื่อง สวัสดี อาจารย์ ก. (นามสมมุติ) ผมในนามคนที่อาจารย์รู้จักผมและผมรู้จักอาจารย์ ผมมีคำถามดังนี้ 1. ผมขอบอกสัักเรื่อง ในเรื่องของการเหยียดเพศ ซึ่งคิดว่า ในโลกนี้ มีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น อาจารย์ไม่ต้องเหยียดเพศการเป็นอาจารย์ด้วยกัน 2. เรื่องของการหูเบา ฟังความข้างเดียว จนทำให้อาจารย์หลายๆ ท่านในคณะบริหารธุรกิจ อยู่ไม่ได้ จนทำให้อาจารย์เหล่านั้น ลาออก เพราะจากความหูเบาของอาจารย์เองนั้นละ ทำให้จึงต้องเสียอาจารย์ที่เก่งและทรงคุณวุฒิไปหลายท่าน 3. ในเรื่องของความใคร่ ความเจ้าชู้ ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง ที่มีชื่อย่อจริง คือ อาจารย์ชื่อย่อ น. นามสกุล ก. มีความสัมพันธ์เชิงชู้ชาย (ไม่ใช่เชิงชู้สาว) กับ อาจารย์ ชื่อย่อ ส. นามสกุล ว. เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ตนเองได้เป็นใหญ่ในสาขา.... ผมขอความกรุณาให้ลาออกจากการเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลพระนคร เพื่อจะให้ พณิชย์พระนคร สูงขึ้นกว่านี้ ผมรู้สึกเสียดายและเสียความรู่้สึกอะไรหลายๆ นะครับ ปล. การจบ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคุณนั้น เป็นมหาวิทยาลัยไม่ดัง เป็นมหาวิทยาลัยห้องแถว ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในประเทศไทย หลายๆ ที่ ยังมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สูงกว่าที่คุณจบด้วยซ้ำ ดังนั้น คุณอย่าถือตนเองว่า คุณเก่งหรืออวดดี และผมก็สงสารเด็กนักศึกษาที่นี้จริงๆ1/12/2018
128การสอน/การวัดผลการศึกษายุติเรื่อง สวัสดี นาย ก. (นามสมมุติ)  ผมในนามคนที่อาจารย์รู้จักผมและผมรู้จักอาจารย์ ผมมีคำถามดังนี้ 1. ผมขอบอกสัักเรื่อง ในเรื่องของการเหยียดเพศ ซึ่งคิดว่า ในโลกนี้ มีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น อาจารย์ไม่ต้องเหยียดเพศการเป็นอาจารย์ด้วยกัน 2. เรื่องของการหูเบา ฟังความข้างเดียว จนทำให้อาจารย์หลายๆ ท่านในคณะบริหารธุรกิจ อยู่ไม่ได้ จนทำให้อาจารย์เหล่านั้น ลาออก เพราะจากความหูเบาของอาจารย์เองนั้นละ ทำให้จึงต้องเสียอาจารย์ที่เก่งและทรงคุณวุฒิไปหลายท่าน 3. ในเรื่องของความใคร่ ความเจ้าชู้ ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง ที่มีชื่อย่อจริง คือ อาจารย์ชื่อย่อ น. นามสกุล ก. มีความสัมพันธ์เชิงชู้ชาย (ไม่ใช่เชิงชู้สาว) กับ อาจารย์ ชื่อย่อ ส. นามสกุล ว. เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ตนเองได้เป็นใหญ่ในสาขา.... ผมขอความกรุณาให้ลาออกจากการเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลพระนคร เพื่อจะให้ พณิชย์พระนคร สูงขึ้นกว่านี้ ผมรู้สึกเสียดายและเสียความรู่้สึกอะไรหลายๆ นะครับ ปล. การจบ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคุณนั้น เป็นมหาวิทยาลัยไม่ดัง เป็นมหาวิทยาลัยห้องแถว ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในประเทศไทย หลายๆ ที่ ยังมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สูงกว่าที่คุณจบด้วยซ้ำ ดังนั้น คุณอย่าถือตนเองว่า คุณเก่งหรืออวดดี และผมก็สงสารเด็กนักศึกษาที่นี้จริงๆ1/12/2018
129การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่ครบทั้งๆที่เข้าร่วมตลอด ไม่ใส่ใจเรื่องกิจกรรมที่หายไปของนักศึกษา อ้างแต่ระบบ3/8/2018
130การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ไม่รับผิดชอบหน้าที่ แจ้งไปว่ากิจกรรมไม่ครบ ทั้งๆที่ครบ ไม่ดำเดินเรื่องให้เสร็จสมบูรณ์3/8/2018
131การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น เข้าร่วมแล้วเซ็นชื่อแล้ว และติดตามถามเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ชั่วโมงขาดหายไปเยอะมาก (สมควรที่เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วควรลงชั่วโมงให้นักศึกษาด้วย)3/8/2018
132การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมแล้วชั่วโมงกิจกรรมหาย3/8/2018
133การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมและเซ็นชื่อทุกครั้ง ติดตามผลกับเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น ทำให้ชั่วโมงขาดหายไปหลายชั่วโมง3/8/2018
135การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ เช็คทางออนไลน์แล้วพบว่าชม.กิจกรรมขาดหายไปหลายชั่ว เข้าร่วกิจกรรมแล้วและได้เซ็นชื่อตอนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ก็ยังไม่ขึ้นให้ ดำเนินเรื่องและติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขให้ **ช่วยดำเนินการให้ด้วย3/8/2018
139การให้บริการของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ เช็คทางออนไลน์แล้วพบว่าชม.กิจกรรมขาดหายไปหลายชั่วโมง เข้าร่วกิจกรรมแล้วและได้เซ็นชื่อตอนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ก็ยังไม่ขึ้นให้ ดำเนินเรื่องและติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขให้ **วานผู้ดูแลช่วยดำเนินการให้ด้วย3/8/2018
 รวม 39 รายการ    
Page 1 of 2 (39 items)Prev[1]2Next

หมายเหตุ

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ.