ปี Not filtered
ประเภท Not filtered
สถานะการร้องเรียน Not filtered
ผลการดำเนินการ Not filtered
รายละเอียดการร้องเรียน Not filtered
วันที่ร้องเรียน Not filtered
116การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง ติดตามเรื่อง ขออุทธรณ์คำสั่งที่ 478/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ได้รับเงินตอบแทนรายเดือน โดยส่งหนังสือถึง ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ผ่าน คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 จนถึงปัจจุบัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ยังไม่มีการแจ้งกลับมาถึงความก้าวหน้าของเรื่องดังกล่าว1/20/2017
117การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง กระผมได้มีการร้องเรียน ตั้งแต่ 20 ม.ค. 2560 จนถึง 30 ม.ค. 2560 เป็นเวลา 10 วัน แต่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้ดำเนินการและแจ้งข้อมูลกลับให้กระผมรับทราบ1/31/2017
118เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง เนื่องด้วยเรื่อง ย้ายการเรียนการสอนทั้งที่ตารางของดิฉันมีเรียนตามปกติ โดยที่ไม่ได้แจ้งที่ตัวดิฉันเลย แล้วยังมากล่าวโทษว่าดิฉันว่าไม่สนใจในการเรียนการสอน ดิฉันเคยติดเอฟวิชานี้มาแล้ว 1 ครั้งโดยที่ตัวผู้สอนเองเรียกไปคุยเป็นการส่วนตัวโดยแจ้งว่า ไม่ชอบที่ตัวดิฉันโดยไม่มีเหตุผล จึงไม่ให้เข้าสอบ ดิฉันไม่รู้ว่าสามารถร้องเรียนได้จึงปล่อยเลยมาจนถึงตอนนี้ เมื่อลงเรียนใหม่นาย ก. (นามสมมุติ) ก็ยังคงบีบดิฉันเหมือนเดิม โดยย้ายวันสอนไปทับกับตารางเรียนดิฉัน กักตัวนักศึกษาให้อยู่ล่วงเลยเวลาเรียนโดยใช้เหตุผลว่าต้องทำงานตามที่สั่งให้เส็ด ซึ่งเวลาล่วงเลยจน 3-4 ทุ่ม ซึ่งเป็นเวลาที่เดินทางกลับไม่สะดวก ซึ่งวิชาที่ดิฉันลงคือ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 ซึ่งหากดิฉันไม่ผ่านในเทอมนี้ ดิฉันก็ไม่สามารถจบในซัมเมอร์ได้ เนื่องจากมีตัวต่อที่ดิฉันตั้งใจจะลงซัมเซอร์ และก่อนหน้านี้ดิฉันได้สอบถามอาจารผู้สอนแล้วว่า หากไม่ผ่านในรายวิชานี้อีก จะได้เปิดในรายวิชานี้ซัมเมอร์ได้ไหม อาจารผู้สอนบอกว่าไม่เปิดให้ ให้ไปรอเรียนพร้อมน้องอย่างเดียว ซึ่งดิฉันมีภาระหน้าที่ ที่ต้องการเรียนจบให้เร็วที่สุด โดยดิฉันสอบถามและติดตามการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยอาจาร ก. เป็นอาจารที่ปรึกษาในปีการศึกษาของดิฉัน ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรดิฉันเลย เพราะบางทีมาเรียนอาจารผู้สอนยังยืนยันว่าไม่ได้มาเรียน เพราะย้ายวันสอนเอง พอย้ายวันสอนก็ให้นักศึกษาสอบโดยที่ดิฉันไม่สามารถไปเรียนได้เพราะติดวิชาที่ลงเรียนปกติ และไม่ให้สอบนอกเวลาใดใดทั้งสิ้น ดิฉันจึงไม่มีทางออก และกดดันตัวเองมาก เพราะทางบ้านก็กดดันมาอีกเหมือนกัน ดิฉันไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรแล้ว เพราะดิฉันมั่นใจเลยว่าในเทอมนี้ตัวเองฉันเองคงติดเอฟอีกเช่นเคย โดยที่ไม่รู้ว่าตัวดิฉันทำอะไรผิด จึงขอความกรุณาพิจารณาการกระทำ และให้ความเป้นธรรมกับดิฉันหน่อยค่ะ เคยคิดที่จะเลิกเรียนไปเลย แต่อีกใจก็เสียดายที่จะจบแล้วไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจ ขอบคุณค่ะ2/2/2017
119เรื่องอื่นๆไม่รับพิจารณา พวกมึงอย่าไปเข้ามหาวิทยาลั้ยเทคโนโลยีราชมงคล เพราะพวกแม่งพวกมารปีศาจมาเกิ ด ไอ้พวการะยำ ไอ้พวกสัคว์นรกมาเิก ิด ไอ้พวกเศษเดนมนุษย์ๆไอ้พวกหนักแ่ผนดิน ไอ้พวกหมาหมู่ไอ้พวำกหน้าตัวเมีย ไอ้พวกสัคว์หน้าหมา ไม่แน่จริง เก่งแต่เรื่่องเิหี้่ยๆ เก่งแต่เรื่องชัีว่ เรื่องเลว เก่งแต่เป็นสัคว์นรกเก่งแต่ทำเรื่องเเหี้ย เรียนไปก็ไปเป็นโจร ฆาตกร ไม่มีอนาคต มรีแต่คนเลวเีหี้ยชัวสัคว์นรกมทาเกิดมาเรียนทังสิ้น หนักประเทศ และไอ้พวกดควาย ปัญญาอ่อน สมองกลวง ชั้นต่ำ มารยาทเลวเหี้ยทราม และตายไปก็ไปนรกอเวจี เรียนไปไม่มีอนาคต มีแต่พวกมารและโจรมาเกิด พวกหนักแผ่นดินวะ กูใส่หมวกขาวไอ้เหี้ยพวกมึงบางตัวมีเรื่งอกับกู ระวังให้ดี กุมาสร้างบารมีสิบทัศ ตายไปึขึั้นพระโพธิสัคว์กูมีอำนาจบารมีจะเล่นงานพวกมึงได้ทังครอบครัวอยากลองดีกับกูก็มา และถ้าแน่จริงมาที่ป้ายนั้่งเกล้่า ไอ้เหี้ยทีมีเรื่งอกับกูมาเจอกันเลย กูจะได้เรียกคนงานกูเกืิอบพัน มาเล่นงานพวกมึงถ้าพวกมึงคิดว่าแน่ และเก่งและใหญ๋นัก ไอ้หน้าตัวเมียเอ้ย ไอ้ส้ัคว์ฺนรกเดนมนุษย์มาเกิดเอ้ยไอ้เหี้ยนักเรียนของพวกมึงที่มีเรื่องกับกู กูใ่ส่หมวกขาว พวกมึงไอ้เีห้ยตัวนี้ระวังตัวให้ดี กูจะใช้อำนาจบารมีเล่นพวกมึงแน่ ถ้าแน่้จริงมาที่นั้่งเกล่้า กูจะใด้ใช้อาวุธและเรียกคนงานมาเล่นงานกับพวกมึง ถ้าพวกมึงไม่มาแสดงว่าเป็ฯหมา หน้าตัวเมีย เก่งแต่กับหญิง ไปใส่กระโปรงกหรือเอาคลุมหัวพวกมึงเสีย เพราะพวกมึงมีันหน้าตัวเมีย มาให้ได้นะอไอ้พวกหนักโลก หนักแผ่นดินเรียนไปก็เป็นโจร เป็นไอ้พวกสัคว์เหี้ย่ รกประเทศ ทำดีไม่ดได้ทำได้แต่เลว พ่อแม่พวกมึงคงไม่สี่งสอนพวกมึงถึงนักเลงสันดานเลว เหี้่ย สัคว์นรกมารมาเกิด พ่อแม่พวกมึงคงเลวเหมื่อนพวกมึงนะ ถุึงได้มีลูกเหียแบบพวกมึง คงจะ่ทุกข์มากที่พ่อแม่มีึงมีลูกอย่างพวกมึง วันๆ คงเอาแต่ปัญหาความเดือดร้อนมาให้ทุกวัน ไอ้พวกหนักแผ่นดินวะ ไอ้ตายซะ3/24/2017
120เรื่องอื่นๆไม่รับพิจารณา ฉันไม่ได้ร้องเรียนแต่จะมาบอกให้เหี้ย่นักเรียนนมหาลัยมึง ไอ้เหี้ยตัวที่มีเรื่องกับกู กูใส่หมวกขาว ให้บอกไอ้สัคว์ฯรกนักเรียนมึงด้วย ไอ้ตัวเหี้ยนั้น ว่าใครที่มีเร้่อกับก ูให้มันมาเจอกูที่นั้่งเกล่าป้ายรถเมล์ กูจะเอาคนง่านและอาวุธไปเจอกับพวกมัน ถ้าพวกมันไม่มา แสดงว่าหน้าตัวเมียไม่แน่จริง และเอากระโปรงคลุมหัวแม่ีงเสีัย และอย่ามาหาเรื่องหรือมากล้าอวดดีลองดีกับกูอีกส ไม่ง้น กูจะแจ้งตำรวจ และบอกคนงานให้มาเล่นวพกมึงทีึ่ป้ายนั่งเกลี่า ไอ้บอกไอ้สัคว์นรกตคึัวนั้นด้วย ถ้าไม่แน่จริง ไปตายซะ รกโลก อยู่ไปเป็นโจร เป็ฯมารรปีศาจมาเกิด ตำ่ทรามหนักแ่ผนดิน ตายไหปก็่ลงนรกอเวจี อย่ามาอวดดี กล้าลองดีกับกู ไม่ง้น กูใชี้อำนาจบารมีเล่นพวกมึงทังโคตรและทังครอบครัว ไม่ไใ้ห้ได้ผุดได้เกิดทุกภพชา่าต ิ ถ้าไมรู้ว่ากูเป็นใคร อย่ามาเสือกลองดี เพราะกูไม่ใขช่ีคนอย่างพวกมึง และกำจัดคนไทยมาทัีงปรัเเทศแล้ว3/25/2017
121เรื่องอื่นๆไม่รับพิจารณา ที่กูพูดหมยถึงได้เหี้ยตรงพระนครเหนือ ไอ้คนทีลงทา่าน้ำนนท์และเจอตรงสาย 2033/25/2017
123การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาวยุติเรื่อง ได้รู้จักกับนาย ก. (นามสมมุติ) ทาง App Beetalk ได้พูดคุยกันสนุกสนานจากนั้นจึงได้นัดพบปะ ทานข้าวดื่มเหล้า จากนั้นจึงเกิดความเมาไม่มีสติ ทางนาย ก. จึงอาศัยมาส่งถึงหอ นาย ก. อาศัยจังหวะนั้นได้ข่มขืน ได้ร้องขอให้นาย ก. ยุติ แต่นาย ก. ไม่ยอมจึงเกิดเรื่องบาดหมางต่อกัน6/14/2017
124เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง อยากสอบถามว่าที่จอดรถ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช มีเจ้าหน้าที่วัด เก็บเงินที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ (บริเวณทางเข้าอาคารเรื่อนปัญญา)ด้วยหรือ แล้วแบบนี้นักศึกษาไปเรียนก็เก็บหมด แล้วจะไปจอดรถที่ไหน11/7/2017
125เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง ตามที่ชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกำหนดการ กติกา และกิจกรรมวันที่จัดประกวด ได้มีข้อผิดพลาด และคำถามเกิดขึ้นมากมาย ที่ยังไม่ได้รับคำตอบและการแก้ไข และมีอีก 1 ประเด็นที่ดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากและควรชี้แจงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคือ ประเด็นว่า รายชื่อวงที่เข้ารอบ 1 ใน 8 วง ไม่มีในรายชื่อที่ประกาศตอนก่อนประกวด ซึ่งประกาศระบุชัดเจนว่าไม่รับวงนอกเหนือจากที่ประกาศนี้และไม่รับใบสมัครหน้างาน และมีหลายคนสอบถามมาถึงประเด็นนี้ แต่ทางชมรมก็เลือกที่จะเงียบและไม่ชี้แจง มันแสดงถึงความไม่โปร่งใสของการแข่งขันนะคะ และทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันด้วย ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ และนานมากแล้วที่ไม่ได้กลับมา รร (ขออนุญาติเรียกว่า รร นะคะ เพราะ เรียนตั้งแต่สมัยเป็นสถาบันเทคโนโลยี ฯ พณิชยการพระนคร ปวช- ป.ตรี) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเพจของชมรมนะคะ และมีบางข้อความก็ถูกลบไปแล้วค่ะ https://www.facebook.com/busmusicclub/ ชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร - Home | Facebook www.facebook.com ชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร. 536 likes. Musician/Band และครั้งแรกที่เดินเข้ามาโดยพาน้องมาประกวด คือเห็น นศ.กลุ่มนึงพร้อมควันลอย เยอะมาก ภาพที่เห็นคือ นศ.ชาย 4-5 คนนั่งม้าหินตรงศาลาแดงกำลังสูบบุหรี่แบบไม่เหมาะสมเลย เนื่องจากคิดว่าสถานศึกษาน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นะคะ หรือควรจะสูบในที่ที่ลับตากว่านี้ ซึ่งในวันนั้นมีเยาวชนมากมายเข้ามาใน พณิชยการพระนคร ซึ่งก็ควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้อง ที่มาแข่งขันด้วยซ้ำ เพราะรุ่นดิฉันมีแต่ห่วงภาพลักษณ์สถาบัน ไม่เคยทำลายสถาบันตัวเองแบบนี้ค่ะ จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาอาจารย์ช่วยหาคำตอบและชี้แจงให้กับผู้เข้าแข่งขัันที่รู้สึกแบบเดียวกับดิฉันทราบด้วย เพื่อความโปร่งใสและเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของสถาบันที่มีมายาวนานค่ะ และดิฉันเรียนที่นี่ จบการตลาด อาจารย์ก็สอนเองว่า แม้แต่เสียงเดียวที่เราทำเสีย ก็อาจทำให้กระจายได้ในวงกว้าง อันนี้ไม่เกี่ยวกับผลการตัดสินนะคะ ขอย้ำค่ะ และเท่าที่อ่านทุกคนยอมรับในคำตัดสินค่ะ จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ12/12/2017
126เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง สวัสดี นาย ก. (นามสมมุติ) ผมในนามคนที่อาจารย์รู้จักผมและผมรู้จักอาจารย์ ผมมีคำถามดังนี้ 1. ผมขอบอกสัักเรื่อง ในเรื่องของการเหยียดเพศ ซึ่งคิดว่า ในโลกนี้ มีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น อาจารย์ไม่ต้องเหยียดเพศการเป็นอาจารย์ด้วยกัน 2. เรื่องของการหูเบา ฟังความข้างเดียว จนทำให้อาจารย์หลายๆ ท่านในคณะบริหารธุรกิจ อยู่ไม่ได้ จนทำให้อาจารย์เหล่านั้น ลาออก เพราะจากความหูเบาของอาจารย์เองนั้นละ ทำให้จึงต้องเสียอาจารย์ที่เก่งและทรงคุณวุฒิไปหลายท่าน 3. ในเรื่องของความใคร่ ความเจ้าชู้ ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง ที่มีชื่อย่อจริง คือ อาจารย์ชื่อย่อ น. นามสกุล ก. มีความสัมพันธ์เชิงชู้ชาย (ไม่ใช่เชิงชู้สาว) กับ อาจารย์ ชื่อย่อ ส. นามสกุล ว. เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ตนเองได้เป็นใหญ่ในสาขา.... ผมขอความกรุณาให้ลาออกจากการเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลพระนคร เพื่อจะให้ พณิชย์พระนคร สูงขึ้นกว่านี้ ผมรู้สึกเสียดายและเสียความรู่้สึกอะไรหลายๆ นะครับ ปล. การจบ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคุณนั้น เป็นมหาวิทยาลัยไม่ดัง เป็นมหาวิทยาลัยห้องแถว ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในประเทศไทย หลายๆ ที่ ยังมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สูงกว่าที่คุณจบด้วยซ้ำ ดังนั้น คุณอย่าถือตนเองว่า คุณเก่งหรืออวดดี และผมก็สงสารเด็กนักศึกษาที่นี้จริงๆ1/12/2018
127เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง สวัสดี อาจารย์ ก. (นามสมมุติ) ผมในนามคนที่อาจารย์รู้จักผมและผมรู้จักอาจารย์ ผมมีคำถามดังนี้ 1. ผมขอบอกสัักเรื่อง ในเรื่องของการเหยียดเพศ ซึ่งคิดว่า ในโลกนี้ มีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น อาจารย์ไม่ต้องเหยียดเพศการเป็นอาจารย์ด้วยกัน 2. เรื่องของการหูเบา ฟังความข้างเดียว จนทำให้อาจารย์หลายๆ ท่านในคณะบริหารธุรกิจ อยู่ไม่ได้ จนทำให้อาจารย์เหล่านั้น ลาออก เพราะจากความหูเบาของอาจารย์เองนั้นละ ทำให้จึงต้องเสียอาจารย์ที่เก่งและทรงคุณวุฒิไปหลายท่าน 3. ในเรื่องของความใคร่ ความเจ้าชู้ ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง ที่มีชื่อย่อจริง คือ อาจารย์ชื่อย่อ น. นามสกุล ก. มีความสัมพันธ์เชิงชู้ชาย (ไม่ใช่เชิงชู้สาว) กับ อาจารย์ ชื่อย่อ ส. นามสกุล ว. เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ตนเองได้เป็นใหญ่ในสาขา.... ผมขอความกรุณาให้ลาออกจากการเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลพระนคร เพื่อจะให้ พณิชย์พระนคร สูงขึ้นกว่านี้ ผมรู้สึกเสียดายและเสียความรู่้สึกอะไรหลายๆ นะครับ ปล. การจบ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคุณนั้น เป็นมหาวิทยาลัยไม่ดัง เป็นมหาวิทยาลัยห้องแถว ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในประเทศไทย หลายๆ ที่ ยังมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สูงกว่าที่คุณจบด้วยซ้ำ ดังนั้น คุณอย่าถือตนเองว่า คุณเก่งหรืออวดดี และผมก็สงสารเด็กนักศึกษาที่นี้จริงๆ1/12/2018
128เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง สวัสดี นาย ก. (นามสมมุติ)  ผมในนามคนที่อาจารย์รู้จักผมและผมรู้จักอาจารย์ ผมมีคำถามดังนี้ 1. ผมขอบอกสัักเรื่อง ในเรื่องของการเหยียดเพศ ซึ่งคิดว่า ในโลกนี้ มีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น อาจารย์ไม่ต้องเหยียดเพศการเป็นอาจารย์ด้วยกัน 2. เรื่องของการหูเบา ฟังความข้างเดียว จนทำให้อาจารย์หลายๆ ท่านในคณะบริหารธุรกิจ อยู่ไม่ได้ จนทำให้อาจารย์เหล่านั้น ลาออก เพราะจากความหูเบาของอาจารย์เองนั้นละ ทำให้จึงต้องเสียอาจารย์ที่เก่งและทรงคุณวุฒิไปหลายท่าน 3. ในเรื่องของความใคร่ ความเจ้าชู้ ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง ที่มีชื่อย่อจริง คือ อาจารย์ชื่อย่อ น. นามสกุล ก. มีความสัมพันธ์เชิงชู้ชาย (ไม่ใช่เชิงชู้สาว) กับ อาจารย์ ชื่อย่อ ส. นามสกุล ว. เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ตนเองได้เป็นใหญ่ในสาขา.... ผมขอความกรุณาให้ลาออกจากการเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลพระนคร เพื่อจะให้ พณิชย์พระนคร สูงขึ้นกว่านี้ ผมรู้สึกเสียดายและเสียความรู่้สึกอะไรหลายๆ นะครับ ปล. การจบ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคุณนั้น เป็นมหาวิทยาลัยไม่ดัง เป็นมหาวิทยาลัยห้องแถว ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในประเทศไทย หลายๆ ที่ ยังมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สูงกว่าที่คุณจบด้วยซ้ำ ดังนั้น คุณอย่าถือตนเองว่า คุณเก่งหรืออวดดี และผมก็สงสารเด็กนักศึกษาที่นี้จริงๆ1/12/2018
129การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่ครบทั้งๆที่เข้าร่วมตลอด ไม่ใส่ใจเรื่องกิจกรรมที่หายไปของนักศึกษา อ้างแต่ระบบ3/8/2018
130การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง ไม่รับผิดชอบหน้าที่ แจ้งไปว่ากิจกรรมไม่ครบ ทั้งๆที่ครบ ไม่ดำเดินเรื่องให้เสร็จสมบูรณ์3/8/2018
131การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น เข้าร่วมแล้วเซ็นชื่อแล้ว และติดตามถามเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ชั่วโมงขาดหายไปเยอะมาก (สมควรที่เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วควรลงชั่วโมงให้นักศึกษาด้วย)3/8/2018
132การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมแล้วชั่วโมงกิจกรรมหาย3/8/2018
133การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมและเซ็นชื่อทุกครั้ง ติดตามผลกับเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น ทำให้ชั่วโมงขาดหายไปหลายชั่วโมง3/8/2018
135การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง เช็คทางออนไลน์แล้วพบว่าชม.กิจกรรมขาดหายไปหลายชั่ว เข้าร่วกิจกรรมแล้วและได้เซ็นชื่อตอนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ก็ยังไม่ขึ้นให้ ดำเนินเรื่องและติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขให้ **ช่วยดำเนินการให้ด้วย3/8/2018
139การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง เช็คทางออนไลน์แล้วพบว่าชม.กิจกรรมขาดหายไปหลายชั่วโมง เข้าร่วกิจกรรมแล้วและได้เซ็นชื่อตอนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ก็ยังไม่ขึ้นให้ ดำเนินเรื่องและติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขให้ **วานผู้ดูแลช่วยดำเนินการให้ด้วย3/8/2018
141การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง เช็คทางออนไลน์แล้วพบว่าชม.กิจกรรมขาดหายไปหลายชั่วโมง เข้าร่วกิจกรรมแล้วและได้เซ็นชื่อตอนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ก็ยังไม่ขึ้นให้ ดำเนินเรื่องและติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขให้ **วานผู้ดูแลช่วยดำเนินการให้ด้วย3/8/2018
142การให้บริการเจ้าหน้าที่ยุติเรื่อง บุคคลากรของท่านมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว เป็นที่น่ารังเกียจ และไม่มีสำนึก ตามข้อมูลจาก Link ด้านล่างนี้ https://www.facebook.com/groups/497766960613840/permalink/706663599724174/4/3/2018
143การสอน/การวัดผลการศึกษายุติเรื่อง ผมมีเนื้อหาที่จะร้องเรียน 3 ข้อดังนี้ 1. จากที่ผมได้มีรายวิชาเรียนโรงต้นกำลังไฟฟ้า กับอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้ สอนเนื้อหาไม่ครบถ้วนในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทที่ผมได้เข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษามีการไปทำงานด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศลาว และ ไม่ได้สอนเรื่องเนื้อหาเรื่องระบบโซล่าเซลล์ โดยบอกว่ามันเป็นเรื่องทั่วไป 2. อาจารย์เป็นบุคคลต่อพูดจาหยาบคายต่อนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาหลายคนที่โดนด่าลักษณะนี้ โดยด่าถึงบุพการี 3. อาจารย์ท่านนี้สั่งงานให้นักศึกษาทำโดยมีค่าใช้จ่ายต่อคนตกคนละ 6000-8000 บาท ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม (จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) โดยลักษณะชิ้นงาน ไม่ได้สอดคล้องกับรายวิชาที่ผู้เรียนศึกษา5/6/2018
144เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต กระผมจ่ายตังค่าเทียบโอนก่อนวันแจ้งสำเร็จการศึกษา แต่เรื่องสำเร็จทุกขั้นตอนหลังวันแจ้งสำเร็จการศึกษา ทำให้กระผมต้องไปแจ้งจบปีการศึกษา1/61 อยากให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบขอความเป็นธรรมให้กับกระผมด้วยครับ6/11/2018
145เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง โดยเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ข้าพเจ้าได้เห็น นาย ก. (นามสมมุติ) เดินจูงสุนัขพันธ์ร็อดไวเรอร์ เป็นสุนัขสายพันธ์ดุร้าย ปรากฎพบเห็นตามภาพข่าวทางโทรทัศน์ชอบไล่กัดคน โดยเฉพาะเด็กเล็ก จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตอยู่บ่อยๆ ข้าพเจ้าจึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ นาย ก. (นามสมมุต) ห้ามนำสุนัขพันธ์ร็อดไวเรอร์ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น6/11/2018
146เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง สอบถาม การลงทะเบียนเรียนเก็บรายวิชาที่ยังไม่ผ่าน ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนแค่3หน่วยกิจ ในปีการศึกษา1/2561 ต้องจ่ายเงินถึง 13000บาท ไม่โหดไปสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้หรอครับ6/22/2018
147การสอน/การวัดผลการศึกษากำลังดำเนินการ เนื่องจากวิชาที่ผู้ถูกร้องเรียนได้สอนนั้นมีการเก็บค่าหนังสือที่อ้างว่าแปลจากtext book นั้นได้แพงเกินควร ไม่สมกับเนื้อหาในหนังสือ ยังมีการพิมผิดอยู่ค่อนข้างเยอะจึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาในการตรวจสอบด้วย8/20/2018
148ไม่ปฏิบัติตามระเบียบยุติเรื่อง มหาลัยนี้มันยังไงกันคะ ลูกชายคนโตจบโยธาก็สอบใบ กว. ไม่ได้เพราะคนสอนไม่มีวุฒิ หางานทำไม่ได้ ตอนนี้ไปจ้างคนโดนไล่ออกมาสอนลูกคนเล็กอีก ดิฉันถาม สกอ. แล้วบอกว่าคนโดนไล่ออกมาสอนไม่ได้หลักสูตรจะไม่ผ่าน ตกลงจะไม่ให้มีทางทำมาหากินกันเลยใช่มั้ยคะ ค่าเทอมก็แพง แต่การสอนแย่มาก ดิฉันบอกชื่อไม่ได้เพราะลูกยังไม่จบ ถ้าเรือ่งนี้ยังมีปัญหาอีก ดิฉันจะร้องเรียนนายก ร้องเรียนนักข่าวเอาให้ถึงที่สุดเลยค่ะ ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว9/19/2018
149ไม่ปฏิบัติตามระเบียบยุติเรื่อง อาจารย์ ก. (นามสมมุติ) ถูกไล่ออกไปแล้ว ยังเป็นอาจารย์สอนได้ด้วยเหรอคะ แล้วจะลงโทษไปทำไมในเมื่อยังมาสอนนักศึกษาได้ ดิฉันโทรไปถามที่คณะ อาจารย์ก็บอกว่า อาจารย์พิเศษตามระเบียบจ้างได้แต่ผู้ที่ลาออกเอง หรือเกษียณ แต่คณบดีบอกว่าอธิการให้จ้างได้ แบบนี้ทุจริตเบิกเงินสอนกันหรือเปล่าคะ เพราะเมื่อระเบียบจ้างไม่ได้ ก็จ่ายเงินสอนไม่ได้ เพราะดิฉันก็เป็นข้าราชการ ดิฉันร้องเรียนไป สตง เพื่อให้ตรวจสอบแล้ว และร้องเรียนไปผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ดิฉันเคยร้องเรียนมาแล้วเมื่อเดือนกันยา ลูกดิฉันก็บอกว่า อาจาย์ ก. (นามสมมุติ) ก็ยังมาสอนอยู่ และเมื่อก่อนก็เคยด่าหาว่าลูกดิฉันเป็นอันธพาลอีก มหาลัยเอาคนแบบนี้มาสอนทั้งที่เก็บค่าเทอมก็แพง ดิฉันรับไม่ได้ ดิฉันทำงานหาเงินเหนื่อยยังมาเจอเรื่องแบบนี้อีก ดิฉันยอมไม่ได้แล้ว ดิฉันจะร้องเรียนสื่อมวลชนให้เข้าไปตรวจสอบนะคะ10/3/2018
153เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง อยากให้ตรวจสอบ เพราะมีการบังคับ นศ. เข้าใหม่ซื้อแก้วน้ำของคณะคหกรรม6/27/2019
154เรื่องอื่นๆยุติเรื่อง ขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องการใช้สถานที่ราชการ ในการสร้างผลประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยผลิตงานรายการออนไลน์ที่ตนสร้างขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มาจากงบประมาณภาษีของคนส่วนรวมรวมถึงเงินค่าเทอมของตัวนักศึกษาเอง ลำดับขั้นตอนปกติหากต้องการใช้สถานที่เพื่อถ่ายทำชิ้นงานใดๆ นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขออนุญาตกับบุคคลากรที่รับผิดชอบหลายฝ่าย และ ต้องมีเหตุผลชัดเจนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แต่ในกรณีอย่างนี้ผิดเงื่อนไขการใช้สถานที่หรือไม่ โปรดรับไว้เพื่อพิจารณา และ ตัวบุคคลผู้ผลิตรายการก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่รับเงินเดือนจากภาษีด้วย อย่างนี้เหมาะสมหรือไม่ ? ขอขอบคุณ *ไม่ประสงค์ออกนามใดๆ7/8/2019
 รวม 92 รายการ    
Page 1 of 4 (92 items)Prev[1]234Next

หมายเหตุ

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ.