x
Drag a column header here to group by that column
ปี Ascending
ประเภท Ascending
จำนวน 
2017เรื่องอื่นๆ6
2017ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ0
2017การให้บริการเจ้าหน้าที่2
2017การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน0
2017การทุจริตในการคัดเลือก/เลื่อนระดับบุคลากร0
2017การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง0
2017การทุจริตในการรับสมัครสอบนักศึกษา0
2017การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาว1
2017การสอน/การวัดผลการศึกษา0
2017ทุจริตอื่นในหน้าที่ราชการ0
2018เรื่องอื่นๆ6
2018ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ2
2018การให้บริการเจ้าหน้าที่14
2018การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน0
2018การทุจริตในการคัดเลือก/เลื่อนระดับบุคลากร0
2018การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง0
2018การทุจริตในการรับสมัครสอบนักศึกษา0
2018การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาว0
2018การสอน/การวัดผลการศึกษา2
2018ทุจริตอื่นในหน้าที่ราชการ0
2019เรื่องอื่นๆ3
2019ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ1
2019การให้บริการเจ้าหน้าที่2
2019การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน0
2019การทุจริตในการคัดเลือก/เลื่อนระดับบุคลากร0
2019การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง0
2019การทุจริตในการรับสมัครสอบนักศึกษา0
2019การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาว0
2019การสอน/การวัดผลการศึกษา1
2019ทุจริตอื่นในหน้าที่ราชการ0
2020เรื่องอื่นๆ6
2020ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ0
2020การให้บริการเจ้าหน้าที่1
2020การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน0
2020การทุจริตในการคัดเลือก/เลื่อนระดับบุคลากร0
2020การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง0
2020การทุจริตในการรับสมัครสอบนักศึกษา0
2020การประพฤติผิดทางเพศ/ชู้สาว4
2020การสอน/การวัดผลการศึกษา0
2020ทุจริตอื่นในหน้าที่ราชการ0